Kasikorn Bank we Bank Card arkaly Olymp Trade-e pul goýuň
Gollanmalar

Kasikorn Bank we Bank Card arkaly Olymp Trade-e pul goýuň

Üstünlikli söwdagärler üçin diňe bir platforma hyzmatynyň hili däl, eýsem goýum goýmak we Olimpiýa söwdasyna serişdeleri yzyna almak hem amatly. Taýlandly söwdagärler köplenç Visa we Mastercard bank kartlaryny, şeýle hem Kasikorn Bank elektron bank hyzmatlaryny ulanýarlar. Platformada söwda däl maliýe amallaryny amala aşyrmak, maýa goýum prosesiniň özi ýaly ýönekeý we amatly bolmagyny isleýäris.
Näme üçin Olymp Trade-de hasabym petiklendi? Ondan nädip gaça durmaly
Gollanmalar

Näme üçin Olymp Trade-de hasabym petiklendi? Ondan nädip gaça durmaly

Hiç haçan hasaplary ýapmaýarlar, sebäbi ulanyjylar platformada söwda edip, girdeji gazanýarlar. Müşderi dellal bilen şertnamasynyň şertlerini bozýan käbir çäreleri görmeli. Ine, “Olimp Söwda” bilen bir söwdagäriň arasyndaky işewür gatnaşyklary bozmagyň iň köp ýaýran sebäpleri baradaky täze sowal makalamyz. Şeýle hem, hasabyňyzy platformada nädip dikeltmelidigi barada teklipleri tapyp bilersiňiz.
Töwekgelçiliksiz söwda näme? Olymp Trade-de nädip ulanmaly
Gollanmalar

Töwekgelçiliksiz söwda näme? Olymp Trade-de nädip ulanmaly

Söwdagärler işjeň söwdasy we wepalylygy üçin sylag hökmünde töwekgelçiliksiz söwdalary alýarlar. Şeýle söwdalar ulanyjylara maliýe bazarlary hakda hiç zat düşünmese-de ünsüni jemlemäge, tygşytlamaga we pul gazanmaga kömek edýär. Onda töwekgelçiliksiz söwda näme? Bu bonus, aldaw kody ýa-da diňe söwdagäriň ätiýaçlyk gaznasymy? Bu makalada size Olimpiýa söwdasynyň ulanyjylarynyň iň gyzykly artykmaçlygy barada jikme-jik maglumat bereris.